slider

Spesialisasi Hidrologi Karst

Karakterisasi aliran karst, Derajat karstifikasi akuifer karst, Konstanta resesi aliran karst, Hubungan hujan dan debit air karst, Karakterisasi aliran dasar (baseflow), Geofisika air karst, Perunutan sistem air karst (water tracing), Hidrogeokimia karst, Pemetaan SDAir karst, Dampak penambangan terhadap air karst, Perhitungan penyerapan karbon akuifer karst --Carbon Capture Storage (CCS), Pelatihan hidrologi karst

Portal Hidrologi Karst